Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Drukarnia Typograf przy ul. Kościuszki 12 w Rumi.
Dane kontaktowe Administratora: tel. 58 671 19 82.
 
Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług w drukarni, objętym udzielonym zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie
z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, wyłącznie w niezbędnym zakresie.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom – tylko w celu umożliwienia prawidłowego wykonania zleconej usługi, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.

W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
Żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
Sprostowania (poprawiania) swoich danych,
Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
Przenoszenia danych,
Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie umowy
o świadczenie usług.

Informuję, iż Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.
W każdej chwili, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przez jej wycofaniem. W razie potrzeby usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt mailem: typograf@hot.pl